ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.ir hot!
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
200,000 ريال
1 سال
.academy
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.agency
7,400,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
.asia
4,300,000 ريال
1 سال
4,300,000 ريال
1 سال
4,300,000 ريال
1 سال
.baby new!
21,300,000 ريال
1 سال
21,300,000 ريال
1 سال
21,300,000 ريال
1 سال
.bike new!
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
.bio new!
19,950,000 ريال
1 سال
19,950,000 ريال
1 سال
19,950,000 ريال
1 سال
.biz hot!
4,150,000 ريال
1 سال
4,150,000 ريال
1 سال
4,150,000 ريال
1 سال
.black
14,380,000 ريال
1 سال
14,380,000 ريال
1 سال
14,380,000 ريال
1 سال
.blog
9,500,000 ريال
1 سال
9,500,000 ريال
1 سال
9,500,000 ريال
1 سال
.blue
4,160,000 ريال
1 سال
4,160,000 ريال
1 سال
4,160,000 ريال
1 سال
.boutique new!
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
.ca
4,400,000 ريال
1 سال
4,400,000 ريال
1 سال
4,400,000 ريال
1 سال
.cafe new!
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
.care new!
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
.cc
3,800,000 ريال
1 سال
3,800,000 ريال
1 سال
3,800,000 ريال
1 سال
.center
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.city
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.click
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.clinic
12,800,000 ريال
1 سال
12,800,000 ريال
1 سال
12,800,000 ريال
1 سال
.club hot!
3,930,000 ريال
1 سال
3,930,000 ريال
1 سال
3,930,000 ريال
1 سال
.co
7,700,000 ريال
1 سال
7,700,000 ريال
1 سال
7,700,000 ريال
1 سال
.com.co
2,730,000 ريال
1 سال
2,730,000 ريال
1 سال
2,730,000 ريال
1 سال
.de hot!
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.education new!
5,620,000 ريال
1 سال
5,620,000 ريال
1 سال
5,620,000 ريال
1 سال
.es
2,800,000 ريال
1 سال
2,800,000 ريال
1 سال
2,800,000 ريال
1 سال
.eu
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.exchange new!
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
10,600,000 ريال
1 سال
.fit
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
9,000,000 ريال
1 سال
.fun new!
5,460,000 ريال
1 سال
5,460,000 ريال
1 سال
5,460,000 ريال
1 سال
.gold new!
28,000,000 ريال
1 سال
28,000,000 ريال
1 سال
28,000,000 ريال
1 سال
.guru new!
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
9,300,000 ريال
1 سال
.host
24,700,000 ريال
1 سال
24,700,000 ريال
1 سال
24,700,000 ريال
1 سال
.in
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
.info
2,250,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
.institute
7,750,000 ريال
1 سال
7,750,000 ريال
1 سال
7,750,000 ريال
1 سال
.insure
12,740,000 ريال
1 سال
12,740,000 ريال
1 سال
12,740,000 ريال
1 سال
.io
11,600,000 ريال
1 سال
11,600,000 ريال
1 سال
11,600,000 ريال
1 سال
.it
4,400,000 ريال
1 سال
4,400,000 ريال
1 سال
4,400,000 ريال
1 سال
.land
7,620,000 ريال
1 سال
7,620,000 ريال
1 سال
7,620,000 ريال
1 سال
.link
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.me
6,950,000 ريال
1 سال
6,950,000 ريال
1 سال
6,950,000 ريال
1 سال
.mobi
5,100,000 ريال
1 سال
5,100,000 ريال
1 سال
5,100,000 ريال
1 سال
.name
3,100,000 ريال
1 سال
3,100,000 ريال
1 سال
3,100,000 ريال
1 سال
.net hot!
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
.online hot!
10,140,000 ريال
1 سال
10,140,000 ريال
1 سال
10,140,000 ريال
1 سال
.org hot!
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
.pizza new!
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
.pro
4,930,000 ريال
1 سال
4,930,000 ريال
1 سال
4,930,000 ريال
1 سال
.pw
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.red
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
.restaurant new!
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
15,450,000 ريال
1 سال
.ru
3,250,000 ريال
1 سال
3,250,000 ريال
1 سال
3,250,000 ريال
1 سال
.school new!
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.shop
9,800,000 ريال
1 سال
9,800,000 ريال
1 سال
9,800,000 ريال
1 سال
.site
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.store
15,500,000 ريال
1 سال
15,500,000 ريال
1 سال
15,500,000 ريال
1 سال
.surf
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.tech
12,300,000 ريال
1 سال
12,300,000 ريال
1 سال
12,300,000 ريال
1 سال
.tel
4,080,000 ريال
1 سال
4,080,000 ريال
1 سال
4,080,000 ريال
1 سال
.top hot!
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
.tv
8,800,000 ريال
1 سال
8,800,000 ريال
1 سال
8,800,000 ريال
1 سال
.toys
15,000,000 ريال
1 سال
15,000,000 ريال
1 سال
15,000,000 ريال
1 سال
.trade hot!
8,900,000 ريال
1 سال
8,900,000 ريال
1 سال
8,900,000 ريال
1 سال
.uno
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
.us
3,100,000 ريال
1 سال
3,100,000 ريال
1 سال
3,100,000 ريال
1 سال
.co.uk
2,830,000 ريال
1 سال
2,830,000 ريال
1 سال
2,830,000 ريال
1 سال
.website
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
.wedding
9,350,000 ريال
1 سال
9,350,000 ريال
1 سال
9,350,000 ريال
1 سال
.work
2,900,000 ريال
1 سال
2,900,000 ريال
1 سال
2,900,000 ريال
1 سال
.ws
6,300,000 ريال
1 سال
6,300,000 ريال
1 سال
6,300,000 ريال
1 سال
.xyz sale!
1,328,000 ريال
1 سال
3,320,000 ريال
1 سال
3,320,000 ريال
1 سال
.yoga
9,350,000 ريال
1 سال
9,350,000 ريال
1 سال
9,350,000 ريال
1 سال
.ac.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.co.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.gov.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.id.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.org.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.sch.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.ایران
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains