گواهینامه SSL


Certum - Commercial SSL (DV)
Certum - Commercial SSL (DV) Wildcard
Certum - Trusted SSL (OV)
Certum - Premium EV SSL
Comodo - Essential SSL
Comodo - Essential SSL Wildcard
Comodo - PositiveSSL (DV)
Comodo PositiveSSL Wildcard
Comodo - Instant SSL (OV)
Comodo - EV SSL
Comodo DV UCC
Certum - Commercial SSL (DV)
گواهینامه Commercial SSL (DV) شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این نوع از SSL قابلیت صدور برای دامین های ملی و آی آر را نیز دارند. برخی از مشخصات این گواهینامه

- کد گذاری
2048-bit
- همخوانی
با 99% از مرورگر ها
- ضمانت
$200,000
- امکان صدور مجدد رایگان
نامحدود
- WildCard
ندارد
- نشانگر سبزرنگ
ندارد
شروع از
1,200,000 ريال سالانه
سالانه
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها
Certum - Commercial SSL (DV) Wildcard
گواهینامه Commercial SSL (DV) Wildcard شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این نوع از SSL قابلیت صدور برای دامین های ملی و آی آر را نیز دارند. برخی از مشخصات این گواهینامه

- کد گذاری
2048-bit
- همخوانی
با 99% از مرورگر ها
- ضمانت
$200,000
- امکان صدور مجدد رایگان
نامحدود
- WildCard
دارد
- نشانگر سبزرنگ
ندارد
شروع از
13,000,000 ريال سالانه
سالانه
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها
Certum - Trusted SSL (OV)
گواهینامه Trusted SSL (OV) شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این نوع از SSL قابلیت صدور برای دامین های ملی و آی آر را نیز دارند. ضمناً برای صدور این نوع SSL ارائه مدارک رسمی هویتی الزامیست. برخی از مشخصات این گواهینامه

- کد گذاری
2048-bit
- همخوانی
با 99% از مرورگر ها
- ضمانت
$400,000
- امکان صدور مجدد رایگان
نامحدود
- WildCard
ندارد
- نشانگر سبزرنگ
ندارد
شروع از
7,560,000 ريال سالانه
سالانه
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها
Certum - Premium EV SSL
گواهینامه Premium EV SSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این نوع از SSL قابلیت صدور برای دامین های ملی و آی آر را نیز دارند. ضمناً برای صدور این نوع SSL ارائه مدارک رسمی هویتی الزامیست. برخی از مشخصات این گواهینامه

- کد گذاری
2048-bit
- همخوانی
با 99% از مرورگر ها
- ضمانت
$1,750,000
- امکان صدور مجدد رایگان
نامحدود
- WildCard
ندارد
- نشانگر سبزرنگ
دارد
شروع از
50,000,000 ريال سالانه
سالانه
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها
Comodo - Essential SSL
گواهینامه Essential SSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. برخی از مشخصات این گواهینامه

- کد گذاری
2048-bit
- همخوانی
با 99.3% از مرورگر ها
- ضمانت
$10,000
- امکان صدور مجدد رایگان
نامحدود
- WildCard
ندارد
- نشانگر سبزرنگ
ندارد
شروع از
1,800,000 ريال سالانه
سالانه
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
Comodo - Essential SSL Wildcard
گواهینامه Essential SSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. برخی از مشخصات این گواهینامه

- کد گذاری
2048-bit
- همخوانی
با 99.3% از مرورگر ها
- ضمانت
$100,000
- امکان صدور مجدد رایگان
نامحدود
- WildCard
دارد
- نشانگر سبزرنگ
ندارد
شروع از
10,400,000 ريال سالانه
سالانه
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
Comodo - PositiveSSL (DV)
گواهینامه PositiveSSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. برخی از مشخصات این گواهینامه

- کد گذاری
2048-bit
- همخوانی
با 99.3% از مرورگر ها
- ضمانت
$10,000
- امکان صدور مجدد رایگان
نامحدود
- WildCard
ندارد
- نشانگر سبزرنگ
ندارد
شروع از
1,500,000 ريال سالانه
سالانه
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
Comodo PositiveSSL Wildcard
گواهینامه PositiveSSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. برخی از مشخصات این گواهینامه

- کد گذاری
2048-bit
- همخوانی
با 99.3% از مرورگر ها
- ضمانت
$10,000
- امکان صدور مجدد رایگان
نامحدود
- WildCard
بله
- نشانگر سبزرنگ
ندارد
12,300,000 ريال سالانه
سالانه
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
مشاهده جزئیات کامل محصول
Comodo - Instant SSL (OV)
گواهینامه Instant SSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این گواهینامه نیاز به ارائه مدارک حقوقی دارد و به نام شرکت صادر می شود. برخی از مشخصات این گواهینامه

- کد گذاری
2048-bit
- همخوانی
با 99.9% از مرورگر ها
- ضمانت
$50,000
- امکان صدور مجدد رایگان
نامحدود
- WildCard
ندارد
- نشانگر سبزرنگ
ندارد
شروع از
5,080,000 ريال سالانه
سالانه
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
Comodo - EV SSL
گواهینامه EV SSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این گواهینامه نیاز به ارائه مدارک حقوقی دارد و به نام شرکت صادر شده و دارای نوار اعتماد سبزرنگ می باشد. برخی از مشخصات این گواهینامه

- کد گذاری
2048-bit
- همخوانی
با 99.9% از مرورگر ها
- ضمانت
$1,750,000
- امکان صدور مجدد رایگان
نامحدود
- WildCard
ندارد
- نشانگر سبزرنگ
دارد
شروع از
20,840,000 ريال سالانه
سالانه
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
Comodo DV UCC
18,380,000 ريال سالانه
سالانه
در صورتی که در نام دامین شما کلمه Iran یا Persia باشد یا پسوند دامین شما .IR باشد این گواهینامه برای شما مناسب نیست!
صدور فورا پس از پرداخت
امن کردن چند دامین در یک گواهینامه
مناسب جهت استفاده در Exchange Server و Office Communications Server
امکان صدور مجدد (Reissue) بدون محدودیت
کدینگ 256 بیت با الگوریتم SHA2
تا سقف 10 هزار دلار بیمه
سازگاری با بیش از 99% از مرورگرها
با توجه به اینکه گواهینامه های WildCard همیشه برای استفاده در سرویس های مایکروسافت مناسب نیستند، در مواردی که سرور نیاز به مشخص کردن FQDN دارد این نوع گواهینامه پیشنهاد میشود.