یافتن محصولات و سرویس ها


Certum - Commercial SSL (DV)
گواهینامه Commercial SSL (DV) شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این نوع از SSL قابلیت صدور برای دامین های ملی و آی آر را نیز دارند. برخی از مشخصات این گواهینامه:

- کد گذاری : 2048-bit
- همخوانی : با 99% از مرورگر ها
- ضمانت : $200,000
- امکان صدور مجدد رایگان: نامحدود
- WildCard : ندارد
- نشانگر سبزرنگ : ندارد
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها
850,000 ريال سالانه
1,600,000 ريال دوساله
2,200,000 ريال سه سالانه

Certum - Commercial SSL (DV) Wildcard
گواهینامه Commercial SSL (DV) Wildcard شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این نوع از SSL قابلیت صدور برای دامین های ملی و آی آر را نیز دارند. برخی از مشخصات این گواهینامه:

- کد گذاری : 2048-bit
- همخوانی : با 99% از مرورگر ها
- ضمانت : $200,000
- امکان صدور مجدد رایگان: نامحدود
- WildCard : دارد
- نشانگر سبزرنگ : ندارد
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها
3,200,000 ريال سالانه
6,300,000 ريال دوساله
9,300,000 ريال سه سالانه

Certum - Trusted SSL (OV)
گواهینامه Trusted SSL (OV) شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این نوع از SSL قابلیت صدور برای دامین های ملی و آی آر را نیز دارند. ضمناً برای صدور این نوع SSL ارائه مدارک رسمی هویتی الزامیست. برخی از مشخصات این گواهینامه:

- کد گذاری : 2048-bit
- همخوانی : با 99% از مرورگر ها
- ضمانت : $400,000
- امکان صدور مجدد رایگان: نامحدود
- WildCard : ندارد
- نشانگر سبزرنگ : ندارد
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها
3,290,000 ريال سالانه
5,759,000 ريال دوساله
8,225,000 ريال سه سالانه

Certum - Premium EV SSL
گواهینامه Premium EV SSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این نوع از SSL قابلیت صدور برای دامین های ملی و آی آر را نیز دارند. ضمناً برای صدور این نوع SSL ارائه مدارک رسمی هویتی الزامیست. برخی از مشخصات این گواهینامه:

- کد گذاری : 2048-bit
- همخوانی : با 99% از مرورگر ها
- ضمانت : $1,750,000
- امکان صدور مجدد رایگان: نامحدود
- WildCard : ندارد
- نشانگر سبزرنگ : دارد
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها
9,900,000 ريال سالانه
17,325,000 ريال دوساله

Comodo - Essential SSL
گواهینامه Essential SSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. برخی از مشخصات این گواهینامه:

- کد گذاری : 2048-bit
- همخوانی : با 99.3% از مرورگر ها
- ضمانت : $10,000
- امکان صدور مجدد رایگان: نامحدود
- WildCard : ندارد
- نشانگر سبزرنگ : ندارد
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
646,000 ريال سالانه
1,100,000 ريال دوساله
1,700,000 ريال سه سالانه

Comodo - PositiveSSL (DV)
گواهینامه PositiveSSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. برخی از مشخصات این گواهینامه:

- کد گذاری : 2048-bit
- همخوانی : با 99.3% از مرورگر ها
- ضمانت : $10,000
- امکان صدور مجدد رایگان: نامحدود
- WildCard : ندارد
- نشانگر سبزرنگ : ندارد
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
490,000 ريال سالانه
882,000 ريال دوساله
1,180,000 ريال سه سالانه

Comodo - Essential SSL Wildcard
گواهینامه Essential SSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. برخی از مشخصات این گواهینامه:

- کد گذاری : 2048-bit
- همخوانی : با 99.3% از مرورگر ها
- ضمانت : $100,000
- امکان صدور مجدد رایگان: نامحدود
- WildCard : دارد
- نشانگر سبزرنگ : ندارد
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
5,820,000 ريال سالانه
9,940,000 ريال دوساله
14,049,000 ريال سه سالانه

Comodo - Instant SSL (OV)
گواهینامه Instant SSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این گواهینامه نیاز به ارائه مدارک حقوقی دارد و به نام شرکت صادر می شود. برخی از مشخصات این گواهینامه:

- کد گذاری : 2048-bit
- همخوانی : با 99.9% از مرورگر ها
- ضمانت : $50,000
- امکان صدور مجدد رایگان: نامحدود
- WildCard : ندارد
- نشانگر سبزرنگ : ندارد
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
1,705,000 ريال سالانه
2,880,000 ريال دوساله
4,059,000 ريال سه سالانه

Comodo - EV SSL
گواهینامه EV SSL شما و مشتریانتان را قادر می سازد تا مبادلات اطلاعات خود را با اطمینان از اینکه هیچ کس دیگری قادر به خواندن یا تغییر آن ها در بستر اینترنت نیست، انجام دهید. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل بازدید کننده ها، کاهش ترک وب سایت و افزایش متوسط قیمت خرید خواهد شد. این گواهینامه نیاز به ارائه مدارک حقوقی دارد و به نام شرکت صادر شده و دارای نوار اعتماد سبزرنگ می باشد. برخی از مشخصات این گواهینامه:

- کد گذاری : 2048-bit
- همخوانی : با 99.9% از مرورگر ها
- ضمانت : $1,750,000
- امکان صدور مجدد رایگان: نامحدود
- WildCard : ندارد
- نشانگر سبزرنگ : دارد
- قابل صدور برای تمامی دامنه ها به جز دامنه های .ir
7,585,000 ريال سالانه
12,880,000 ريال دوساله